CAMPANIA  „În luna cadourilor, dăruim zâmbete”

Campania se desfășoară în perioada 3-20 decembrie 2018 și include acordarea de reduceri la anumite servicii stomatologice (consultații, implant dentar și ortodonție) în condițiile prevăzute de prezentul Regulament.

REGULAMENTUL CAMPANIEI

3 – 20 decembrie 2018

Art. I Organizatorul şi Regulamentul oficial al campaniei:

 1. Campania „În luna cadourilor, dăruim zâmbete” este organizat de către S.C. UNIKLINIC SRL, cu sediul în Timişoara str. Bd. Eroilor de la Tisa nr. 20A, jud. Timiş, înregistrată la ORC Timiş sub nr. J35/1776/2008, Cod Fiscal 23846646, având contul bancar nr. RO744PIRB3700719764001000 deschis la Pireus Bank, reprezentată de Horia Ioan Zaharie, în calitate de Administrator, denumită în continuare “Organizator”.
 2. Beneficiarii Campaniei sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament al Campaniei (denumit în continuare “Regulamentul”).
 3. Campania va putea fi întreruptă de către Organizator oricând în timpul duratei de desfăşurare în cazul apariţiei unei situaţii de forţă majoră sau al modificării Regulamentului.
 4. Pentru aducerea la cunoştinţa participanţilor, Regulamentul este disponibil în mod gratuit pe site: www.uniklinic.ro și pe pagina de facebook: www.facebook.com/uniklinic.tm. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica/completa şi/sau schimba Regulamentul pe parcursul desfăşurării Campaniei având obligaţia de a face publice modificările prin publicarea pe site sau pe pagina de facebook cu cel puţin 24 de ore înainte de data la care orice modificare/completare/schimbare la Regulament va deveni aplicabilă.

Art. II Locul şi durata Campaniei:

 1. Campania „ În luna cadourilor, dăruim zâmbete” se derulează începând cu data de 03.12.2018 până în data de 20.12.2018 şi va fi comunicată pe Facebook, precum și în clinicile Uniklinic din Timișoara și Deva, fiind destinată pacienților Uniklinic de pe teritoriul României.

Art. III Drepturi şi condiţiile de participare:

 1. Campania ”În luna cadourilor, dăruim zâmbete” este adresat persoanelor fizice cu domiciliul stabil/reşedinţa în România, cu vârsta peste 18 ani şi care acceptă şi respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament.
 2. De această campanile nu beneficiază angajaţii S.C. UNIKLINIC SRL, colaboratorii permanenţi ai săi, precum şi soţii/soţiile, rudele sau afinii de gradul I ai acestora.
 3. Campania include acordarea anumitor reduceri la servicii stomatologice, după cum urmează:
  – consultație stomatologică gratuită, oferită de către medicii generaliști din cadrul clinicilor Uniklinic;
  – 7% reducere la serviciile de implantologie și ortodonție;
  – 25% reducere la programările pentru servicii stomatologice ce urmează a fi prestate în luna ianuarie 2019, reducere care se aplică doar pacienților noi;
 4. Acordarea promoțiilor prevăzute de prezenta Campanie implica acordul expres, cunoaşterea şi acceptarea fără obiecţii a prezentului Regulament de către toţi cei care doresc să beneficieze de prevederile acesteia.
 5. Beneficiarii Campaniei vor pune la dispoziţia Organizatorului numele complet, numărul de telefon şi adresa de e-mail, precum și datele necesare completării fișei de pacient, condiții necesare pentru buna desfășurare a actului medical.
 6. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricţionarea accesului de a participa la această Campanie persoanelor care încearcă să fraudeze.

Art. IV Protecţia datelor personale:

 1. SC UNIKLINIC SRL garantează drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, prin înregistrarea notificări în scop de reclamă, marketing şi publicitate în registrul de evidenţă a datelor cu caracter personal. Prin participarea la Concurs, participanţii îşi dau acceptul expres pentru expedierea datelor cu caracter personal menţionate în regulament şi pentru publicarea numelui şi prenumelui pe site și/sau facebook. Informaţiile furnizate de către participanţi pot fi folosite de către SC UNIKLINIC SRL în scopuri de reclamă, jurnalism, marketing şi publicitate. Refuzul participanţilor la Concurs de a furniza datele personale, determină imposibilitatea acestora de intra în posesia premiilor oferite conform Regulamentului de Concurs.
 2. Următoarele date personale („Datele Personale”) vor putea fi colectate pe durata Campaniei şi utilizate în scopul desfăşurării acesteia de la toţi participantii, prin intermediul formularului Uniklinic: nume, prenume, data de naştere, adresa, telefon, adresa de e-mail.
 3. Participarea la Campanie constituie consimţământul expres şi prealabil al participanților referitor la faptul că numele şi prenumele, beneficiul, localitatea de domiciliu, imaginea şi vocea, după caz, vor fi făcute publice, prin orice mijloc de comunicare, potrivit legislaţiei în vigoare şi folosite în materiale publicitare de către Organizator fără niciun fel de plată aferentă. Participantul îşi poate retrage acest acord în orice moment, fără să sufere prejudicii, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată.
 4. Furnizarea Datelor Personale este benevolă şi se face în scopul participării la Campanie. Refuzul de a furniza Datele Personale determină imposibilitatea de a beneficia de serviciile oferite de Organizator în condițiile prevăzute de prezenta Campanie.

Art. V Scopul şi zona de desfăşurare a Campaniei:

 1. Campania are ca scop fidelizarea pacienţilor S.C. UNIKLINIC SRL din Timişoara şi Deva, atragerea de pacienți noi şi încurajarea unui comportament sănătos, de prevenţie, în rândul populaţiei.

Art. VI Încetarea înainte de termen a Campaniei:

 1. Campania poate înceta înainte de termen în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.
 2. Organizatorul nu are nicio obligaţie faţă de Beneficiari cu privire la plata unei sume băneşti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen a Campaniei urmează a fi adusă la cunoştinţă publică în modalităţile prevăzute la art. 1, alin. 4.

Art. VII Responsabilitatea:

 1. Organizatorul campaniei nu are nicio răspundere şi nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de către beneficiari.
 2. Participarea la această campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
 3. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea sa.
 4. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:
  – imposibilitatea participării la această Campanie datorită unor cauze care nu depind direct de el;– eventuale defecţiuni tehnice ce apar independent de voinţa sa.
 5. Organizatorul şi părţile implicate în această Campanie nu îşi asumă răspunderea pentru solicitanții care nu pot beneficia de Campanie din motive obiective.

Art. VIII Publicarea regulamentului:

 1. Regulamentul oficial al Campaniei este publicat pe internet şi poate fi accesat pe site-ul http://www.uniklinic.ro sau pe pagina de facebook https://www.facebook.com/uniklinic.tm, la secţiunea notiţe.
 2. Pentru orice probleme sau nelămuriri legate de Campanie, participanţii ne pot scrie pe adresa de email: office@uniklinic.ro.

Art. IX Litigii:

 1. În cazul unor litigii apărute între Organizator şi beneficiari ai Campaniei, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu îl vor înainta spre soluţionare instanţei competente române în a cărei rază teritorială se găseşte sediul S.C. UNIKLINIC S.R.L.